Arbeidsplassvurdering

Ved en arbeidsplassvurdering ønsker vi å tilby bedriften en fysioterapeut som skal jobbe med å forebygge sykemelding og få sykemeldte tilbake i arbeid.

Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser er en av de største årsakene til sykefravær i arbeidslivet og medfører store økonomiske konsekvenser for bedriftene. God tilrettelegging av arbeidsplasser er med på å forebygge muskel- og skjelettlidelser. En arbeidsplassvurdering utført av fysioterapeut kan være et viktig ledd i å forebygge sykefravær på arbeidsplassen og få sykemeldte tilbake i arbeid.

Fysioterapeuten vil besøke arbeidsplassen for å vurdere mulige tilretteleggingstiltak som kan føre til at arbeidet kan gjenopptas dersom ansatte er sykemeldt eller tiltak som kan forebygge sykefravær i bedriften. Fysioterapeuten vil utføre en kartlegging og tilpasning av arbeidsutstyr, arbeidsplass og arbeidsstilling, samt komme med forslag til tiltak og forbedringer. De ansatte vil få økt kunnskap om hva de selv kan gjøre for å forebygge muskel- og skjelettplager.

Hvis arbeidstaker er sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt kan NAV rekvirere en arbeidsplassvurdering. Dette er også aktuelt for personer som går på arbeidsavklaringspenger. Bedrifter som har signert IA – avtalen har mulighet til å få gjennomført en slik vurdering uten en slik rekvirering. NAV vil da dekke størsteparten av kostnaden for 4 timer arbeidsplassvurdering, og bedriften betaler bare en egenandel på 107,- pr. time.

Ta kontakt på 22993185 eller resepsjon@hof.nhn.no